Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Granskning: Dickson 19

Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Dickson 19 inom Lycksele tätort, Lycksele kommun, Västerbottens län.

Lycksele kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Dickson 19.

 

Planförslaget har tidigare handlagts med standardförfarande vilket innebär samråd och granskning dvs två tillfällen att inkomma med synpunkter, men övergå nu till ett begränsat förfarande vilket innebär att planförslaget ställs ut på ett samråd innan det går till ett antagande OM samtliga inom samrådskretsen godkänner förslaget. Det är viktigt att ni kommer in med ett svar.

imager88qn.png

Uteblivna svar kan inte godtas som ett godkännande av planförslaget.

Bifogad finns en svarsblankett där ni kan ange ifall ni godkänner eller inte planförslaget. Fyll i denna och returnera inom utsatt tid.

Synpunkter kan lämnas fr.o.m. 2022-03-16 till senast måndag 2022-04-06

Planområdet sammanfaller med fastigheten Dickson 19. 

Syfte

Syftet med planen är att inom planområdet möjliggöra uppförandet av soprum och bilparkering under skärmtak. Planområdets area är 1000 kvm och den är belägen inom Lycksele tätort. Området ligger ca 800m från Lycksele Stadshuset. Fastigheten Dickson 19 är i privat ägo.

 

Planhandlingarna omfattar

• Plankarta

• Planbeskrivning

 

Handlingarna finns här:

• Till höger på den här sidan

• Stadshuset, Stadshuset, Storgatan 22, receptionen

• Stadsbiblioteket foajé

 

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

• Skicka mejl till kommun@lycksele.se

• Skicka post till Lycksele kommun, Detaljplanering, 921 81 Lycksele

Ange diarienummer: Dnr MN-2020-877 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter fr.o.m. 2022-03-16 till senast måndag 2022-04-06.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?
Myndighetsnämnden prövar förslaget efter samråd och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

Samhällsplanering, Lycksele kommun
Tichaona Maphosa
Samhällsplanerare
0950 16 742
0725896488
tichaona.maphosa@lycksele.se

 
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 22 mars 2022

Kontakt


Samhällsplanerare