Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Granskning: Detaljplan Bryggan

Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för
Bryggan 1 m.fl. inom Handelsområde Furuvik. Lycksele kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Bryggan 1 m.fl. Planförslaget är på granskning och du kan lämna synpunkter senast måndag 2021-09-17.

Planområdet ligger inom Handelsområdet i Furuvik. Inom Furuviks
industri utmed E12 finns idag fyra handelsfastigheter, Bryggan 1, 2
samt 3 och 4. För fastigheterna anger gällande detaljplan bilservice,
industri och handel med skrymmande varor. Det finns nu önskemål om
att medge även andra typer av handel.

Syfte
Syftet med detaljplanen är att medge handel och verksamheter
på de aktuella fastigheterna.

Granska planen
Planförslaget är utställt för samråd från 2021- 07-26 till 2021-09-17

Planhandlingarna omfattar
• Plankarta
• Planbeskrivning
• Samrådsredogörelse
• Fastighetsförteckning


Handlingarna finns här:

  • Till höger på den här sidan
  • Stadshuset, Stadshuset, Storgatan 22, receptionen
  • Stadsbiblioteket foajé
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 25 augusti 2021