Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Trygghet och studiero

Lycksele kommuns förskolor, fritidshem och skolor arbetar för att skapa en trygg lärandemiljö för alla barn och elever. Varje år upprättas en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

I arbetet utgår samtliga verksamheter från de allmänna råd som Skolverket tidigare publicerat.

En ny plan för varje förskola, skola och skolenhet upprättas årligen. De upprättade planerna redovisas vid utbildningsnämndens första sammanträde på hösten.

När misstanke om diskriminering och kränkande behandling uppstår i verksamheterna rapporteras detta vidare till förskolechef/rektor, som i sin tur gör en utredning av händelsen. Huvudmannen informeras via verksamhetschef. Efter genomförd utredning ansvarar förskolechef/rektor för att tydliggöra vilka åtgärder som vidtas för att kränkningen inte ska upprepas.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 8 januari 2018