Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Tal- och språkverksamhet

Tal- och språkverksamhet har funnits på Furuviksskolan sedan 2003 då språkklassen Bobo startade. 

Undervisningen skedde då i åldersblandad grupp med viss undervisning i respektive tillhörighetsklass. Sedan hösten 2010 går barnen med språkstörning i sin tillhörighetsklass och får språkligt stöd i liten grupp eller enskilt utifrån barnets behov. I klasserna arbetar man med tydlig struktur och fasta rutiner. I arbetslaget arbetar lärare, förskollärare, specialpedagog och logoped.

För elever med språkstörning kan det ofta bli svårt med inlärning i skolan. Språksvårigheter som kvarstår vid skolstart är vanligen bestående men kan ändra karaktär över tid. För barn med diagnosen grav språkstörning finns möjlighet att söka till skolor med speciell inriktning mot tal och språk. Detta sker genom ett samarbete mellan landsting och kommun. I Lycksele finns språkförskolan Pippi dit barn med grav språkstörning remmiteras sedan de utretts av logoped inom landstinget. De språkliga svårigheterna ska inte bero på förståndshandikapp, hörselskada, rörelsehinder eller beteendestörning. De barn som har gått på Pippi har sedan möjlighet att fortsätta sin skoltid i tal- och språkverksamheten som finns på Furuviksskolan. Upptäck språkstörningen efter att man börjat skolan kommer barnet att erbjudas hjälp på den skola där barnet befinner sig.

På Furuviksskolan arbetar logoped i nära samarbete med lärare, förskollärare och specialpedagoger för att kompensera för eleven och samtidigt träna på det som är svårt. Grundskolans styrdokument ligger till grund för arbetet. Målet är att eleven ska våga använda sitt språk och lyckas i sitt skolarbete. I tal och språkverksamheten ansvarar logopeden för att göra regelbundna uppföljningar av barnets språkutveckling. Logopeden ger även språklig träning, individuellt och/eller i grupp beroende på elevens behov. Vidare ger Logopeden råd och handledning kring förhållningssätt och ev. behov av hjälpmedel/anpassning som kan kompensera för elevens svårigheter.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 11 november 2016