Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

FAQ - Frågor och svar

Här samlar vi svar på de frågor som kommer in angående ny skolstruktur. Sidan kommer att uppdateras under processens gång. 

Vad innebär arbetet med en ny skolorganisation från läsåret 2021-2022?
Arbetet handlar huvudsakligen om att säkerställa en bra, rättvis och likvärdig skola för alla. Sedan handlar arbetet också om att väva in andra perspektiv än enbart skolans perspektiv, även om det perspektivet måste få vara det tyngst vägande eftersom särskild hänsyn måste tas till barnens rättigheter i enlighet med Barnkonventionen.

Vad tjänar det publika samrådet för syfte?

Tanken med att hålla ett publikt samråd utan skarpa förslag på skolor som kan avvecklas handlar om att skapa en ökad medvetenhet om skolans utmaningar, skapa en större förståelse för behovet av förbättrade planeringsförutsättningar för den pedagogiska verksamheten, samt skapa en bred delaktighet i beslutsprocessen där alla ges möjlighet att få sin röst hörd.

Hur har utredningsarbetet gått till?
Arbetet har letts av Eric Lundström, enhetschef Samhällsplanering, samt Tobias Thomson, verksamhetsutvecklare på Region Västerbotten. Den allmänna beredningen, som har det politiska uppdraget att leda utredningen har hållit i initiala medborgardialoger, samt koordinerat tjänstepersonernas arbete. Utredningen har, i fallande ordning, tagit hänsyn till:

  1. Skollagens krav på huvudmannen.
  2. Elevers rättigheter till likvärdig utbildning.
  3. Att undervisning ska ske med behöriga lärare och att Lycksele kommun i och med rådande lärarbrist måste optimera planeringsförutsättningarna för detta.
  4. Långsiktig ekonomisk hållbarhet.

De styrkor, svagheter, utmaningar och möjligheter som skolan står inför har systematiskt analyserats, resultatet framgår av utredningen.

Vad kan den nya skolorganisationen innebära för enskilda skolor?
Utan att föregå utredningens slutsatser så kan man bara spekulera i att kommunen kommer att få ännu svårare att bedriva en kvalitativ och likvärdig utbildning för alla med nuvarande skolstruktur.

Hur ser man på små skolenheter, utifrån elevantal?
Det bedöms bli ännu svårare att i framtiden motivera skolenheter med mindre elevunderlag än 10 elever per årskurs. Utifrån framskrivet elevunderlag bedöms behovet av befintliga tätortsskolor finnas kvar under de närmaste 10 åren.

Kan någon skola läggas ner?
Det är för tidigt att uttala sig om det i dagsläget.

Vilken hänsyn tar man till avstånden mellan hem och skola inför eventuellt beslut om nedläggning?
Det är en av flera parametrar som utredningen har att ta hänsyn till, så även kostnader förenade med skolskjutsar och verksamhetsresor.

Vilka hänsyn tar man till skollokaler?
Skollokaler är ytterligare en parameter som utredningen har att ta hänsyn till, om än inte en avgörande sådan.

Hur har medborgardialogen gått till?
Initiala medborgardialoger har annonserats om lokalt och den allmänna beredningen har besökt samtliga orter med en skola. En annonserad medborgardialog har ägt rum i centrala Lycksele. Nu går utredningen in i nästa fas av medborgardialog när utredningen annonseras publikt och alla intresserade ges möjlighet att inkomma med synpunkter på utredningen och dess innehåll.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 21 februari 2020