Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

FAQ - Frågor och svar

Här samlar vi svar på de frågor som är vanligt förekommande runt om i samhället kring denna process.

Vad innebär valfrihetssystemet för brukare?
Valfrihetssystem enligt LOV innebär att den enskilde ges möjlighet att välja leverantör av en viss tjänst bland de leverantörer som godkänts och som den upphandlande myndigheten tecknat kontrakt med. För de som inte kan eller vill välja ska kommunen erbjuda ett ickevalsalternativ, exempelvis genom att utforma en turordningslista med leverantörerna i valfrihetssystemet eller att ha den egna verksamheten som ickevalsalternativ.

Vilka är skillnaderna mellan LOU och LOV?
Oavsett om en upphandlande myndighet gör en upphandling enligt LOU eller inför ett valfrihetssystem enligt LOV måste de krav och villkor som ska gälla fastställas i ett upphandlingsdokument (LOU) eller i ett förfrågningsunderlag (LOV).

I ett valfrihetssystem enligt LOV ska förfrågningsunderlaget löpande annonseras på Valfrihetswebben. Kontrakt tecknas kontinuerligt med leverantörerna vartefter deras ansökningar blir godkända. Alla leverantörer som lämnar in en ansökan som uppfyller de krav och villkor som framgår av förfrågningsunderlaget ska godkännas, skriva kontrakt och bli leverantör i valfrihetssystemet. Den enskilde väljer sedan en leverantör av de som är anslutna till valfrihetssystemet.

I en upphandling enligt LOU ska upphandlingsdokumentet annonseras i en offentlig databas, och de leverantörer som vill konkurrera om uppdraget måste lämna ett anbud senast det datum som anges där. Av upphandlingsdokumenten ska det också framgå hur anbuden kommer att värderas. Den leverantör som lämnat det mest förmånliga anbudet vinner upphandlingen och tilldelas kontrakt.

Vad ska ingå i förfrågningsunderlaget?
De tjänster som omfattas av valfrihetssystemet ska beskrivas i ett förfrågningsunderlag. Av förfrågningsunderlaget ska det framgå vilka krav och villkor som samtliga leverantörer måste uppfylla och följa för att bli godkända. Exempelvis ska den ekonomiska ersättningen som leverantören får för uppdraget framgå. Kraven och villkoren ska vara proportionerliga och relevanta i förhållande till de tjänster som valfrihetssystemet omfattar.

Det framgår inte uttryckligen av LOV vilka krav som ska finnas i förfrågningsunderlaget, men alla leverantörer måste uppfylla för tjänsten gällande lagstiftning. Det handlar bland annat om socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, skattelagstiftning och arbetsrättslagstiftning. Med lagstiftning avses här även myndigheters föreskrifter.

Följande bör ingå i förfrågningsunderlaget:

  • krav på leverantören
  • kommersiella villkor
  • administrativa bestämmelser
  • särskilda kontraktsvillkor

Vilka kan bli leverantörer i ett valfrihetssystem?
Varje fysisk eller juridisk person kan lämna en ansökan. Såväl privata företag som ideella organisationer kan alltså ansöka om att bli godkända som leverantörer. Krav på att leverantören ska ha en viss juridisk form får bara ställas då kontrakt tilldelas om det krävs för att kontraktet ska kunna utföras på ett godtagbart sätt.

I det fall en leverantör inte själv kan uppfylla alla krav och villkor i förfrågningsunderlaget får leverantören samarbeta med andra företag. Detta kallas att en leverantör åberopar annans ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet.

Alla leverantörer som uppfyller de krav och villkor som den upphandlande myndigheten ställt i förfrågningsunderlaget ska godkännas.

 

Källa: Upphandlingsmyndigheten


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 7 februari 2020