Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Insatsområden

Dessa insatser framhålls som viktiga för ett attraktivare Lycksele: 

Utveckla näringsliv/besöksnäring
Centrumutveckling
Tannen Arena och fritidscenter
Gemensam rekrytering
Marknadsföringsstrategi
Attraktiva boenden/översyn av planer
Innovationscenter för landsbygden
Folkhälsa
Livslångt lärande
Lyckseles vardagsrum

Processplan
Dessa insatsområden har nu aggregerats och formaliserats. Nu pågår ett arbete att utarbeta en process- och en tidplan för det fortsatta arbetet. Lyckseles utvecklingsråd/processledning ansvarar för att föra arbetet framåt.

I processen att förstärka Lyckseles attraktivitet ska även medborgarna få komma med inspel.


Uppdaterad den 21 juni 2018