Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Ansökan minoritetsspråkmedel

Ansökan minoritetsspråkmedel

Kriterier Lycksele kommun ingår i förvaltningsområde för samiska och har beviljats ett stadsbidrag som 2013 uppgår till 660 000 kr. De medel som Lycksele kommun har tilldelats är avsett att användas till de merkostnader som följer av uppdraget som förvaltningskommun. De kriterier som Lycksele Kommun använder för att bedöma en ansökan om minoritetsspråksmedel har sin grund i:   - kommunens samiska handlingsplan   - samisk språkhandbok  - samt i följande lagar

Språklagen (SFS 2009:600) 4 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
Nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS2009:724) 17 § När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskoleverksamhet enligt 2 a kap. 1 och 7 §§ skollagen (1985:1100), ska kommunen erbjud barn vars vårdnadshavare begär det plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.
18 § En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. Detsamma gäller kommuner utanför ett förvaltningsområde, om kommunen har tillgång till personal som är kunnig i språket.
Kommunallag (1991:900) 2 a kap. 1 § Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. I den grundläggande kompetensbestämmelsen ligger ett principiellt förbud mot att ge understöd åt enskilda, eftersom det i regel inte kan vara ett allmänt intresse att sådant understöd lämnas.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 15 mars 2017