Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Överklaga ett beslutDe flesta beslut som kommunen fattar kan överklagas av dem som berörs av beslutet. Kommunen är skyldig att ge dig ett skriftligt avslagsbeslut där det står varför du fått avslag och hur du kan överklaga beslutet. 

Förvaltningsbesvär - en lämplighetsprövning
Om du har fått avslag på till exempelt en ansökan, helt eller delvis, finns rätten att överklaga beslutet. I ett så kallat förvaltningsbesvär, överklagan, kan länsrätten ändra kommunens beslut i det enskilda fallet.

Så här gör du
Tala om i ett brev till den myndighet som fattat beslutet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och vad ärendet gäller. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha. Kommunen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

När du lämnat in din överklagan görs en omprövning. Det innebär att den som fattat beslutet, nämnd eller tjänsteman, tar ställning till om det finns skäl att ändra beslutet eller ej. Om beslutet inte ändras, eller om ändringen inte helt motsvarar det du ansökt om, skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten gör en prövning som kan leda till att beslutet ändras. Domstolen prövar lämpligheten i det fattade beslutet och kan ändra kommunens beslut.

Kommunalbesvär - en laglighetsprövning
Andra beslut som myndigheten fattat kan endast laglighetsprövas enligt kommunallagen vilket betyder att domstolen endast tar ställning till om beslutet fattats i laga ordning, det vill säga att myndigheten följt lagar och regler. Domstolen kan i dessa ärenden inte ändra på beslutet. 

Besvärstiden är tre veckor från meddelandet på anslagstavlan om justerat protokoll uppsatts. Överklagan ska sändas till länsrätten.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 18 september 2017