Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: Detaljplan för granskning

UNDERRÄTTELSE

Stadsplan för del av Furuviks industriområde, Forsmyran m.m. inom Lycksele tätort, Lycksele kommun, Västerbottens län, antagen 1983-08-29. Granskning pågår i två veckor mellan 28 augusti – 11 september 2019.

Planområdet omfattar del av Furuviks industriområde och omfattar bland annat fastigheterna Kolen 5, Förrådet 1, Skroten 3 m.fl. Ändringen syftar till att utöka byggrätter för industriändamål inom befintliga industrifastigheter med målsättningen att säkerställa industriområdets långsiktiga utvecklingsbehov. Utökade byggrätter avser högsta tillåten byggnadshöjd samt högsta tillåten byggnadsarea.

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan eller fördjupad översiktsplan för Lycksele kommun.   

Granskningen är till för att ge sakägare och allmänheten möjlighet att ta del av samt lämna skriftliga synpunkter på planförslaget innan det beslutas för antagande. Alla skriftliga synpunkter som kommit kommunen tillkänna inom utsatt granskningstid besvaras i en granskningsutlåtande. Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen. Granskningshandlingar finns tillgängliga till höger på denna sida samt stadshusets kundtjänst under gällande öppettider.

Planändringen handläggs som ett standardförfarande enligt 5 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900). De som inte godkänner förslaget har fram till den 11 september 2019 möjlighet att skriftligen lämna synpunkter till Lycksele kommun, Myndighetsnämnden, 921 81  LYCKSELE, alternativt med epost till myndighetsenheten@lycksele.se

För ytterligare information eller frågor, kontakta samhällsplanerare Lycksele kommun                                    

MYNDIGHETSNÄMNDEN


Uppdaterad den 12 september 2019