Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: Detaljplan för granskning

UNDERRÄTTELSE

Detaljplan för Norrängen 1 m.fl. Ny Förskola inom Lycksele tätort. Granskning pågår i drygt två veckor mellan 15 november – 1 december 2019

Ny detaljplan har tagits fram med syfte att möjliggöra byggande av en ny förskola i nära anslutning till Norrängsskolans befintliga verksamhet. Placering av förskola planeras längs Länsmansvägen mellan Ventilens gruppboende och Betsele IF:s tidigare fotbollsplaner. För att möjliggöra placering har del av fotbollsplanens sydvästra hörn har tagits i anspråk för skolverksamhet. Platsen bedöms som lämplig utifrån närhet till befintlig skolverksamhet, förutsättningar att anordna funktionella trafiklösningar för hämtning och lämning samt att området ligger anslutet till tätortens gång- och cykelvägnät. Platsen skapar även möjlighet för god utformning av förskolegård och ytor för parkering och separat varumottagning. Ny infart till skolan planeras mot Länsmansvägen.

Planen medger en byggrätt om 2200 m2 byggnadsyta (den totala ytan en byggnad upptar på mark) för skolverksamhet för aktuellt området vilket inkluderar alla typer av byggnader som kan uppkomma på platsen. Planerad förskola uppskattas omfatta 700-1000 m2 och kvarvarande byggrätt syftar till att tillgodose eventuella framtida utvecklingsbehov. Byggrätt för befintlig skolverksamhet lämnas oförändrad.    

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan eller fördjupad översikts-plan för Lycksele tätort.

Granskningen är till för att ge sakägare och allmänheten möjlighet att ta del av samt lämna skriftliga synpunkter på planförslaget innan det beslutas för antagande. Alla skriftliga synpunkter som kommit kommunen tillkänna inom utsatt granskningstid besvaras i en granskningsutlåtande. Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen. Granskningshandlingar finns tillgängliga till höger på denna sida  samt stadshusets kundtjänst under gällande öppettider.  

Detaljplanen handläggs som ett standardförfarande enligt 5 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900). De som inte godkänner förslaget har fram till den 1 december 2019 möjlighet att skriftligen lämna synpunkter till Lycksele kommun, Myndighetsnämnden, 921 81  LYCKSELE, alternativt med epost till myndighetsenheten@lycksele.se.


Uppdaterad den 15 november 2019