Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Omsorg och stöd

Blanketter och e-tjänster inom området omsorg och stöd.

Nedan finner du blanketter som ska skrivas ut eller som är ifyllningsbara. Observera att blanketter som är ifyllningsbara också kan behöva skrivas ut om det krävs en underskrift i form av en namnteckning. Det finns även någon blankett som är kopplad mot vårt något av våra e-tjänsteverktyg. Var noga med vart du skickar blanketten, information om vart du ska skicka blanketten kan du läsa på blanketten.

 

Bostadsanpassning
Blankett för ansökan om bostadsanpassningbidrag

 

Försörjningsstöd
Ansökan om försörjningsstöd med e-legitimation (länk till PulsenCombine)
Blankett för ansökan om försörjningsstöd 

 

God man, förvaltare eller förmyndare
Blankett för redovisning av årsräkning
Blankett för redogörelse för utfört uppdrag för god man och förvaltare

Blankett för egen ansökan om god man
Blankett för anhörigs/anhörigas ansökan om god man
Blankett för anhörigs/anhörigas ansökan om god man - visst uppdrag

Blankett för åtagande att bli god man - med godkännande
Blankett för åtagande att bli god man - med samtycke från syskon

Blankett för ansökan om överförmyndarens samtycke till att låta omyndig driva rörelse
Blankett för anmälan om anstånd att inkomma med redovisningshandling

Blankett för ansökan om uttag från omyndigs spärrade konto
Blankett för ansökan om uttag från spärrat konto

Blankett för arvodesräkning avseende barn med uppehållstillstånd
Blankett för arvodesräkning avseende barn utan uppehållstillstånd

Blankett för körjournal för god man eller förvaltare

 

Hemtjänst
Blankett för ansökan om hemtjänst och särskilt boendeInkomstförfrågan
Blankett för inkomstförfrågan (för beräkning av förbehållsbelopp)

 

Särskilda insatser enligt LSS och ersättningar
LSS är en förkortning av Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta

Ansökan för särskilda insatser med e-legitimation (länk till PulsenCombine)
Blankett för ansökan om särskilda insatser

Blankett för ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS
Blankett för ekonomiskt stöd enligt LSS, ersättningsmodell 1 (timbelopp 257 kronor)
Blankett för ekonomiskt stöd enligt LSS, ersättningsmodell 2 (annat timbelopp)
Blankett för tidsredovisning för assistansersättning


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 5 september 2018