Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Bygga, bo och miljöBlanketter och e-tjänster inom området bygga, bo och miljö.

Nedan finner du blanketter som ska skrivas ut eller som är ifyllningsbara. Observera att blanketter som är ifyllningsbara också kan behöva skrivas ut om det krävs en underskrift i form av en namnteckning. Det finns även någon blankett som är kopplad mot vårt något av våra e-tjänsteverktyg. Var noga med vart du skickar blanketten, information om vart du ska skicka blanketten kan du läsa på blanketten.

 

Gatu och park

Trädfällning
Ansökan om trädfällning

 

Vatten, avlopp och slam

Enskilt avlopp
Ansökan/anmälan om inrättande/ändring av enskilt avlopp
Ansökan om inrättande av sluten tank

Kommunalt vatten/avlopp
Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och/eller avloppsledning

Abonnemang vatten, avlopp, slam
Ansökan/ändring av abonnemang vid permanent- och fritidsbostad 

 

Avfall

Hämtning av hushållsavfall
Ansökan om hel befrielse från hämtning av hushållsavfall
Ansökan om ändrat hämtningsintervall för hushållsavfall       
Ansökan om tillfälligt uppehåll av avfallshämtning vid permanent- eller fritidsbostad

 

Avfallshämtning och slamtömning
Anmälan om avfallshämtning / slamtömning vid fritidshus 
Ansökan/ändring av abonnemang vid permanent- och fritidsbostad 
Ansökan om gemensam behållare
Ansökan om förlängt slamtömningsintervall 

 

Kompostering
Anmälan om kompostering av hushållsavfall
Ansökan om kompostering av latrin

 

Farligt avfall och avfall till ÅVC/deponi
Anmälan om mellanlagring av farligt avfall
Avfall till ÅVC/deponi (företag och privatpersoner)
Deklaration - Transportdokument för farligt gods/avfall (enligt ADR/ADR-S)
Allmänna bestämmelser - leverans av farligt avfall till Lycksele kommuns ÅVC anläggning (Bilaga till Deklaration - Transportdokument Farligt gods/avfall)

 

Avfallsdeklaration
Avfallsdeklaration för avfall som ska deponeras vid Lycksele deponi- och avfallsanläggning   
Lathund till hjälp när du fyller i avfallsdeklaration för avfall 
Exempel på ifyllda blanketter angående avfallsdeklaration 
Länk till avfallsförordning (2011:927)

 

Bygga och riva

Söka bygg- och rivningslov 
Ansökan om bygglov 
Bygganmälan 
Anmälan kontrollansvarig
Anmälan om uppsättning av skylt
Anmälan eldstad

Kontrollplan för enkla ärenden  
Kontrollplan för eldstad 
Kontrollplan för skylt   
Grannens/Marksägarsmedgivande

Ansökan om strandskydd

Detaljplan
Begäran om planbesked

Miljö och hälsa

Hälsoskydd
Anmälan av verksamhet enligt § 38 fo om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöskydd
Anmälan av miljöfarlig verksamhet
Anmälan av krossverksamhet
Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål         

 

Räddningstjänsten 

Brandfarliga varor
Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor
Anmälan föreståndare brandfarlig vara

Förebyggande brandskydd
Blankett för skriftlig redogörelse

Explosiv vara
Tillstånd om hantering av explosiv vara
Mer information om explosiv vara

Sotning
Ansökan om att låta annan behörig sotare utföra sotningen
Ansökan om egenrengöring av förbränningsanläggning


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 1 december 2017