Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Bygga, bo och miljö

Blanketter och e-tjänster inom området bygga, bo och miljö.

Nedan finner du blanketter som ska skrivas ut eller som är ifyllningsbara. Observera att blanketter som är ifyllningsbara också kan behöva skrivas ut om det krävs en underskrift i form av en namnteckning. Det finns även någon blankett som är kopplad mot vårt något av våra e-tjänsteverktyg. Var noga med vart du skickar blanketten, information om vart du ska skicka blanketten kan du läsa på blanketten.

 

Gatu och park

Trädfällning
Ansökan om trädfällning

 

Vatten, avlopp och slam

Enskilt avlopp
Ansökan/anmälan om inrättande/ändring av enskilt avlopp
Ansökan om inrättande av sluten tank 

  

Avfall

Hämtning av hushållsavfall
Ansökan om hel befrielse från hämtning av hushållsavfall
Ansökan om ändrat hämtningsintervall för hushållsavfall 

Slamtömning
Ansökan om förlängt slamtömningsintervall 

Kompostering
Anmälan om kompostering av hushållsavfall
Ansökan om kompostering av latrin  

Farligt avfall och avfall till ÅVC/deponi
Anmälan om mellanlagring av farligt avfall  

 

Bygga och riva

Söka bygg- och rivningslov 
Ansökan om bygglov 
Ansökan om skylt/ljusanordning
Ansökan färgsättning

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd
Anmälan kontrollansvarig 
Anmälan eldstad

Kontrollplan för enkla ärenden 
Kontrollplan för eldstad 
Kontrollplan för skylt  
Grannens/Marksägaresmedgivande

Ansökan om strandskydd


Detaljplan

Begäran om planbesked

 

Miljö och hälsa

Hälsoskydd
Anmälan av verksamhet enligt § 38 fo om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöskydd
Anmälan av miljöfarlig verksamhet
Anmälan av krossverksamhet
Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål    
Ansökan om värmepump     

 

Räddningstjänsten 

Brandfarliga varor

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor
Anmälan föreståndare brandfarlig vara 

Explosiv vara
Tillstånd om hantering av explosiv vara
Mer information om explosiv vara 

Sotning
Ansökan om att låta annan behörig sotare utföra sotningen
Ansökan om egenrengöring av förbränningsanläggning


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 12 mars 2018