Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Barn och utbildningAvgifter och taxor inom området barn och utbildning.

Nedan kan du få information om de avgifter och taxor som finns för förskola, fritidshem, familjedaghem och musikskola.

 

Avgifter för förskola, fritidshem och familjedaghem

Lycksele kommun tillämpar maxtaxa. Taxan beslutas av kommunfullmäktige och  justeras inom ramen för riksdagens beslut om maxtaxa. 

Avgiften beräknas utifrån hushållets gemensamma bruttoinkomst. Från och med 1 januari 2017 är inkomstnivån för maxtaxa 45 390 kronor per månad, enligt beslut i Kommunfullmäktige 2016-12-10.

Utifrån fullmäktiges beslut om höjt inkomsttak, gäller följande taxa 1 januari 2017:

Förskoleverksamhet

I förskolan gäller timtaxa. Avgiften beräknas i % av hushållets gemensamma inkomst delat på 88 timmar.

Barn 1: 3% max 1362:-
Barn 2: 2% max 908:-
Barn 3: 1% max 454:-
Barn 4:- ingen avgift

From hösten det år barnet fyller 3 år görs avdrag för allmän förskola. Det innebär att man betalar för tid som överstiger 63 timmar/månad under perioden för allmän förskola, vilken är densamma som grundskolans läsårstider. Under grundskolans sommarlov gäller full avgift för alla barn.

Minimiavgift:
Om barnet har inga eller så få närvarotimmar under en månad att avgiften understiger 100 kronor, debiteras en minimiavgift på 100 kronor.

Fritidshem
I fritidshem gäller maxtaxa, avgiften räknas i % av hushållets gemensamma bruttoinkomst

Barn 1: 2% max 908:-
Barn 2: 1% max 454:-
Barn 3: 1% max 454:-
Barn 4: ingen avgift

Om hushållets bruttoinkomst understiger 20 000:-/månad debiteras ingen avgift.

Exempel på uträkning av taxan

Hushåll med tre barn i åldern 1-12 år.
Hushållets bruttoinkomst/månad är 30 000:-
Barn 1 och 2 har varit 100 timmar denna månad i förskolan. Barn 3 har varit på fritids 30 timmar.

Barn 1: 1 år

Timkostnad Månadskostnad Maxavgift för barnet enligt maxtaxa Kostnad
30.000 x 3% = 900 kr / 88 tim =10,23 kr/tim 100 tim x 10,23 kr = 1.023 kr 30.000 x 3% = 
900 kr
900 kr

Barn 2: 4 år 

Timkostnad Månadskostnad Maxavgift för barnet enligt maxtaxa Kostnad
30.000 x 2% = 600 kr / 88 tim = 6,81 kr/tim 100 - 63 tim = 37 tim x 6,81 kr = 251,97kr 30.000 x 2% = 
600 kr
252 kr


Barn 3: 7 år

Avgift enl taxan Maxavgift för barnet 
enligt maxtaxa
Kostnad
30.000 x 1%= 300 kr 30.000 x 1%= 300 kr 300 kr


Total kostnad för familjen 1452:-
Om familjen haft så få timmar i förskolan att avgiften understigit 100:- hade kostnaden blivit 100:-/barn.

 

Musikskolans avgifter

(beslut från och med 2008-01-01, fastställt av Kultur- och utbildningsförvaltningen)

Skolelev

Barn 1: 630 kr per termin
Barn 2: 470 kr per termin
Barn 3: 210 kr per termin

Musikundervisning för vuxen
Vuxen kan i mån av tillgång på plats bli antagen till Musikskolans musikundervisning:
800 kr per termin

Ensemble för skolelev
Elev inskriven i kommunens grund- och gymnasieskola, som inte är musikskoleelev, och som deltar i ensemble där Musikkolan tillhandahåller ledare/pedagog:
630 kr per termin

Ensemble för vuxen
Vuxen som deltar i ensemble där Musikskolan tillhandahåller ledare/pedagog:
800 kr per termin

Fristående kurs
Utannonserad fristående kurs som är tidsbestämd och begränsad i antal gånger där Musikskolan tillhandahåller ledare/pedagog:
800 kr per termin

Instrumenthyra
350 kr per termin


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 16 januari 2017