Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Samråd översiktsplan

Arbetet med att revidera översiktsplanen för Lycksele kommun pågår. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Samrådet för Lyckseles reviderade översiktsplan, pågår under perioden 1 oktober till den 30 november 2018. Samrådsversionen av översiktsplanen är ett första förslag på hur kommunens nya översiktsplan ska se ut.

Du kan ta del av handlingarna på stadshuset.

Synpunkter

Eventuella synpunkter kan lämnas skriftligen fram till och med den 30 november via  e-post eller brev.

E-post: Kommun@lycksele.se

Brev: Kommunstyrelsen, Storgatan 22, 921 81 Lycksele

Skriftliga synpunkter på översiktsplanen utgör allmän handling. Synpunkterna kommer att behandlas i en samrådsredogörelse. Namn och adress kommer att registreras i ärendet, behandling sker enligt personuppgiftslagen.

Efter samrådet sammanställer kommunen de synpunkter som kommit in och omarbetar förslaget. Därefter ställs översiktsplanen ut igen, denna gång som så kallad granskningshandling.

Granskningen kommer att pågå under två månader våren 2019 och då finns det återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Därefter gör kommunen justeringar i planförslaget utifrån inkomna synpunkter innan kommunfullmäktige väntas anta den nya översiktsplanen.

 


Uppdaterad den 1 oktober 2018