Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Ny förskola Norräng

Detaljplan för Norrängen 1 m.fl. Ny Förskola inom Lycksele tätort. Samråd pågår i drygt två veckor mellan 4 – 20 oktober 2019.

Ny detaljplan har tagits fram med syfte att möjliggöra byggande av en ny förskola i nära anslutning till Norrängsskolans befintliga verksamhet. Placering av förskola planeras längs Länsmansvägen mellan Ventilens gruppboende och Betsele IF:s tidigare fotbollsplaner. För att möjliggöra placering har del av fotbollsplanens sydvästra hörn har tagits i anspråk för skolverksamhet. Platsen bedöms som lämplig utifrån närhet till befintlig skolverksamhet, förutsättningar att anordna funktionella trafiklösningar för hämtning och lämning samt att området ligger anslutet till tätortens gång- och cykelvägnät. Platsen skapar även möjlighet för god utformning av förskolegård och ytor för parkering och separat varumottagning. Ny infart till skolan planeras mot Länsmansvägen.

Planen medger en byggrätt om 2200 m2 byggnadsyta (den totala ytan en byggnad upptar på mark) för skolverksamhet för aktuellt området vilket inkluderar alla typer av byggnader som kan uppkomma på platsen. Planerad förskola uppskattas omfatta 700-1000 m2 och kvarvarande byggrätt syftar till att tillgodose eventuella framtida utvecklingsbehov. Byggrätt för befintlig skolverksamhet lämnas oförändrad.    

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan eller fördjupad översikts-plan för Lycksele tätort.

Samrådet är till för att samla in så mycket synpunkter om planförslaget som möjligt för att ge kommunen ett bra underlag för det fortsatta arbetet. Alla skriftliga synpunkter som kommit kommunen tillkänna inom utsatt samrådstid besvaras i en samrådsredogörelse. Samrådshandlingar finns tillgängliga till höger på denna sida  samt stadshusets kundtjänst under gällande öppettider.

Detaljplanen handläggs som ett standardförfarande enligt 5 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900). De som inte godkänner förslaget har fram till den 20 oktober 2019 möjlighet att skriftligen lämna synpunkter till Lycksele kommun, Myndighetsnämnden, 921 81  LYCKSELE, alternativt med epost till myndighetsenheten@lycksele.se.

För ytterligare information eller frågor, kontakta Karl Flemström, samhälls-planerare Lycksele kommun tfn 0950-167 42 eller via epost karl.flemstrom@lycksele.se.


Uppdaterad den 3 oktober 2019