Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Detaljplan för gågatanFörslag till ny detaljplan för del av Storgatan Lycksele stad, Lycksele kommun. Samråd kommer att pågå mellan 14 juli – 31 augusti 2017. 

Detaljplanen reglerar inte slutgiltig användning av gatan utan möjliggör en mer flexibel användning, gågata eller gångfartsområde.

Detaljplaneförslaget möjliggör för kommunen att genom trafikföreskrifter kunna reglera tillåten användning av gatan, antingen gågatan eller gångfartsområde. Planförslaget möjliggör även för om- och tillbyggnad av trapphus för del av fastigheten Borgaren 10 vid f.d. Sturebiografen. 

Ny detaljplan avviker inte från gällande Översiktsplan eller Fördjupad översiktsplan för Lycksele tätort.

En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan.

Samrådet är till för att samla in så mycket synpunkter på detaljplanen som möjligt och genom detta skapa goda förutsättningar för det fortsatta planarbetet. Samrådshandlingar finns även tillängliga på stadshusets anslagstavla samt granskningsvägg för pågående detaljplaner (2 tr). De som inte godkänner förslaget har fram till den 31 augusti 2017 möjlighet att skriftligen lämna synpunkter till Lycksele kommun, Miljö- och samhällsnämnden, 921 81  LYCKSELE alternativt med epost till myndighetsenheten@lycksele.se

För ytterligare information eller frågor, kontakta samhällsplanerare.


Uppdaterad den 14 juli 2017