Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Antagen detaljplan: Ändring av stadsplan Furuviks industriområde

Mynidhetsnämnden har i beslut 2019-10-17 § 78 antagit ändring av Stadsplan för del av Furuviks industriområde, Forsmyran m.m. inom Lycksele tätort, Lycksele kommun, Västerbottens län, antagen 1983-08-29

Ändringen syftar till att möjliggöra utökade byggrätter inom befintlig industrimark för del av Furuviks industriområde. Ny byggrätt uppgår efter ändring till 50 % av fastighetsytan inom i plankarta utpekat användingsområde J (industri) samt en högsta tillåten byggnadshöjd på 10 meter.

Utöver byggrätter har en bestämmelse om störningsskydd lagts till planen. Syftet med bestämmelsen är möjligheten att reglera exempelvis bullernivå från verksamhet vars lämplighet inte prövas i separat tillståndsprövning enligt miljöbalken. Skäl till denna bestämmelse är industrimarkens närhet till bostadsbebyggelse. 


Uppdaterad den 28 oktober 2019