Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Detaljplan StorgatanDetaljplan för gågatan är nu ute för granskning


Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att tillfälligt öppna gågatan för biltrafik på de gåendes villkor. Bakgrunden är att Lycksele handel och Företagarna Lycksele uttryckt ett behov av att öka tillgängligheten till butikerna i centrum. Det finns en förhoppning att detta ska öka genomströmningen av människor och stimulera handeln.

Ny detaljplan

Som en del i arbetet att möjliggöra detta så har kommunen arbetat fram ett förslag till ny detaljplan för området med syfte att reglera användning gågata eller gångfartsområde. Utformning av ny detaljplan ger möjligheten att i framtiden välja vilket användningsområde som anses mest lämpligt. Detaljplanen reglerar alltså inte slutgiltig användning av gatan utan möjliggör en mer flexibel användning, gågata eller gångfartsområde.
Utöver att skapa en mer flexibel användning av gatan så syftar planen till att möjliggöra en om- och tillbyggnad av befintligt trapphus inom fastigheten Borgaren 10.

Innan kommunen kan fatta beslut om antagande ska det slutliga planförslaget ställas ut på granskning. Detta för att ge sakägare, myndigheter och allmänheten en chans att se det slutliga planförslaget innan det behandlas för antagande. Under granskningen som likt samrådet pågår under utsatt tidsperiod (minst 3 veckor) ges möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Mellan 11 september – 1 oktober 2017 finns detaljplaneförslaget ute på granskning. Synpunkter kan senast den 1 oktober 2017 skriftligen skickas till:

Lycksele kommun
Storgatan 22
921 81 Lycksele

Alternativt med e-post:

myndighetsenheten@lycksele.se

För att ta del av samrådshandlingar klicka på länk till höger.


Vad är en detaljplan?

En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.


Uppdaterad den 11 september 2017