Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Detaljplan för HumlanFörslag till ny detaljplan för fastigheterna Humlan 2 och 3 Lycksele stad. Samråd pågår i två veckor mellan 14 feb – 28 feb 2017. 

Planområdet innefattar fastigheterna för ICA Norrmalm och f.d. Konsums lokaler. Ny detaljplan syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för detaljhandel, besöksanläggningar och verksamheter inom planområdet. Utöver detta syftar planen till att medge utökad byggrätt inom fastigheten Humlan 2. Planen avser att möjliggöra en bred och varierad markanvändning, men för att skydda omkringliggande bostäder får detta endast ske utan betydande negativ omgivningspåverkan. 

Förslaget avviker inte från gällande Översiktsplan eller Fördjupad översiktsplan för Lycksele kommun.   

Samrådet är till för att samla in så mycket synpunkter på detaljplanen som möjligt och genom detta skapa goda förutsättningar för det fortsatta planarbetet. 

Detaljplanen handläggs som ett standardförfarande enligt 5 kap 7 § plan- och bygglagen. De som inte godkänner förslaget har fram till den 28 februari 2017 möjlighet att skriftligen lämna synpunkter till Lycksele kommun, Miljö- och samhällsnämnden, 921 81  LYCKSELE, alternativt med epost till myndighetsenheten@lycksele.se

För ytterligare information eller frågor, kontakta samhällsplanerare Lycksele kommun tfn 0950-166 00

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN


Uppdaterad den 14 februari 2017