Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Detaljplan för Ansia 1Kommunfullmäktige Lycksele har i beslut 2017-02-27 § 19 antagit ny detaljplan för Ansia 1 m.fl. inom Lycksele stad.

Ny detaljplan har tagits fram med syfte att skapa förutsättningar för campingens fortsatta utveckling. Detta innebär att en del av naturmarken överförs till kvartersmark för Friluftsområde, Camping. Området i anslutning till Umeälven och naturområdet omkring Avan bibehålls som naturmark.


Uppdaterad den 7 mars 2017