Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Ändring av detaljplan ForsdalaskolanFörslag till ändring av detaljplan för del av Fontanellen, Lycksele kommun. Samråd kommer att pågå mellan 13 juli – 25 augusti 2017.

Ett förslag till ändring av befintlig detaljplan Stadsplan för kv Stora Fontanellen och kv Lilla Fontanellen har tagits fram i syfte att möjliggöra utbyggnation av befintlig skolbyggnad. Detaljplaneändringen sker genom begränsat standardförfarande där berörda sakägare hörts samt att ändringen är förenlig med gällande översiktsplan.

Samrådet är till för att samla in så mycket synpunkter på detaljplanen som möjligt och genom detta skapa goda förutsättningar för det fortsatta planarbetet. Samrådshandlingar finns även tillgängliga på stadshuset granskningsvägg för pågående detaljplaner (2 tr). De som inte godkänner förslaget har fram till den 25 augusti 2017 möjlighet att skriftligen lämna synpunkter till Lycksele kommun, Miljö- och samhällsnämnden, 921 81  LYCKSELE alternativt med epost till myndighetsenheten@lycksele.se

För ytterligare information eller frågor, kontakta samhällsplanerare.


Uppdaterad den 13 juli 2017