Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Ändring av stadsplan Furuviks industriområde

Stadsplan för del av Furuviks industriområde, Forsmyran m.m. inom Lycksele tätort, Lycksele kommun, Västerbottens län, antagen 1983-08-29. Samråd pågår mellan 8 juli – 11 augusti 2019.

Planområdet omfattar del av Furuviks industriområde och omfattar bland annat fastigheterna Kolen 5, Förrådet 1, Skroten 3 m.fl. Ändringen syftar till att utöka byggrätter för industriändamål inom befintliga industrifastigheter med målsättningen att säkerställa industriområdets långsiktiga utvecklingsbehov. Utökade byggrätter avser högsta tillåten byggnadshöjd samt högsta tillåten byggnadsarea. 

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan eller fördjupad översiktsplan för Lycksele kommun.   

Samrådet är till för att samla in så mycket synpunkter på planförslaget som möjligt och med detta ge kommunen ett bra underlag för det fortsatta planarbetet. Samrådshandlingar finns tillgängliga till höger på denna sida samt stadshusets kundtjänst under gällande öppettider. Alla skriftliga synpunkter som kommit kommunen tillkänna inom utsatt samrådstid besvaras i en samrådsredogörelse.  

Planändringen handläggs som ett standardförfarande enligt 5 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900). De som inte godkänner förslaget har fram till den 11 augusti 2019 möjlighet att skriftligen lämna synpunkter till Lycksele kommun, Myndighetsnämnden, 921 81  LYCKSELE, alternativt med epost till myndighetsenheten@lycksele.se

För ytterligare information eller frågor, kontakta samhällsplanerare Lycksele kommun via epost karl.flemstrom@lycksele.se  

Därför ställs planen ut på samråd

Kommunen har arbetat fram ett förslag på ändring av gällande detaljplan som under samrådet presenteras för sakägare och allmänheten. Under utsatt samrådstid kan skriftliga synpunkter på planförslaget lämnas in. Huvudsyftet med samrådet är att fånga in synpunkter, tankar och reflektioner som rör planförslaget och med detta ge kommunen ett bra underlag för det fortsatta planarbetet.

Samrådsredogörelse

Alla skriftliga synpunkter som kommit kommunen tillkänna inom utsatt samrådstid besvaras efter samrådstidens slut i en samrådsredogörelse.

      


Uppdaterad den 8 juli 2019