Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Lyckseles centrum ska bli mer attraktivt

Överblick av centrum

Just nu pågår ett långsiktigt arbete för att förbättra offentliga miljöer i centrum. Med hjälp av olika åtgärder vill vi skapa ett centrum som är attraktivt och inbjudande, en plats där människor som bor eller besöker centrum vill vistas. 

Attraktiva mötesplatser
För att skapa ett attraktivt centrum fokuseras arbetet på den attraktiva mötesplatsen. Genom att skapa trivsamma offentliga miljöer, där människor vill vara, skapas folkliv och rörelse i staden. Detta skapar i sin tur förutsättningar för företagande, handel, service och kultur, alla vitala komponenter i ett attraktivt och myllrande stadsliv.

Olika typer av insatser
Omvandlingsåtgärder i offentliga miljöer kan ske med både små och stora medel och är mer eller mindre komplexa att genomföra. Generellt har permanenta och långsiktiga åtgärder mer inverkan på upplevelsen av rummet och dessa kräver mer omfattande utredningar. Det kan exempelvis handla om att påverka flöden, gatustruktur, byggnader, arkitektur, parkering och trafik.

Under tiden det långsiktiga utredningsarbetet pågår är det viktigt att kontinuerligt och efter behov utveckla de offentliga miljöerna med enklare åtgärder. Fler och förbättrade sittplatser, mer grönska i offentliga miljöer eller nya sopkärl är exempel på sådana åtgärder.

Vägen till ett attraktivt centrum
Arbetet med långsiktig hållbar utveckling är mycket omfattande och påverkar alla kommunens medborgare och aktörer på ett eller annat sätt. Det är därför viktigt att i arbetsprocessen skynda långsamt för att undvika att eventuellt kostsamma åtgärder inte får den effekt man önskat.

En viktig del för att undvika detta är att genom aktiv medborgardialog engagera och samla in medborgares och andra aktörers (föreningars, företags, myndigheters m.fl.) goda engagemang och kunskap i arbetet. Processen fram till ett attraktivt centrum ska fokusera mycket på öppenhet och medborgardialog. Vi har redan tidigare under 2017 smygstartat med att lyssna av era synpunkter och förslag under ”En dag på stan” och det står för Lycksele kommun helt klart att frågan om centrumutveckling engagerar. Så för ett fortsatt gott engagemang håll utkik efter framtida medborgardialoger som rör centrumutveckling.

 


Uppdaterad den 27 juni 2018Kontakt


Samhällsplanerare

0950-166 00