Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Samhällsplanering och utveckling

Beslut om markens och vattnets använding och bebyggelsemiljöns utformning berör många människor, företag och institutioner i samhället.

De innebär ofta stora och långsiktiga investeringar och tar våra gemensamma naturresurser i anspråk. Besluten kräver därför noggrannna överväganden.

De olika planinstrument som finns är:
- Översiktsplan
- Fördjupad översiktsplan
- Detaljplan
- Områdesbestämmelser


Uppdaterad den 7 juni 2018