Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Finansiering av avfallshanteringen

Avfallshanteringen finansieras enbart genom avfallsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till hushållen i form av sänkta avgifter och om det blir ett underskott höjs avgifterna.

Avfallstaxan är uppdelad i tre delar; grundavgift, hämtningsavgift samt behandlingsavgift.

Grundavgift: Avgiften bekostar bland annat drift av återvinningscentralerna, information och annonsering, hushållens farliga avfall, kontrollprogram, hyror samt administration.

Grundavgift betalas för varje separat enhet det vill säga hushåll (permanent- och fritidshus), verksamhet, förening eller likande (Avser kärltaxa  § 4.1 till 4.5.) 

En-/tvåfamiljshus, flerbostadshus samt kontor/verksamheter betalar skilda grundavgifter efter den service som ingår i abonnemanget.

Hämtningsavgift: Avgiften bekostar insamling av hushållsavfall, personal- och fordonskostnader, kostnad för kärl (inköp och underhåll) och vägning på avfallsanläggningen. 
 
Behandlingsavgift: Kostnad för sortering och lastning på avfallsanläggningen. Transport av hushållsavfallet till behandlingsanläggning samt förbränning och eventuell balning.

 

Fakturering

Faktura
Faktura avseende avfallshämtning till permanentboende och företag sänds vanligtvis ut en gång i kvartalet (mars, juni, september och december). Men kan även skickas ut månadsvis. Till fritidshusboende skickas fakturan ut en gång per år (april).

E-faktura
Privatpersoner kan betala fakturan via e-faktura. Registreras via internetbanken. Fördelar med e-faktura är att OCR-, faktura- samt plus- och bankgironummer redan är registrerade. Fakturan kommer inte bort i posthanteringen. Du som kund behöver endast godkänna fakturan vid varje faktureringstillfälle. Man kan även välja att betala e-fakturan automatiskt på förfallodagen, vissa internetbanker har denna tjänst, prata med din bank. Man kan även kombinera e-faktura och autogiro.

Anmälan till internetbank; Man måste vara internetbankkund. Du som privatperson anmäler dig själv via din internetbank.

Autogiro
Du kan även betala via autogiro.  Anmälan finns under e-tjänster och blanketter.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 4 april 2018Relaterade dokument