Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Trygghet och studieroLycksele kommuns förskolor, fritidshem och skolor upprättar årligen en plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

I arbetet använder sig samtliga verksamheter av Skolverkets allmänna råd: Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

En ny plan för varje förskola, skola och skolenhet upprättas årligen. De upprättade planerna redovisas vid utbildningsnämndens första sammanträde på hösten.

När misstanke om diskriminering och kränkande behandling uppstår i verksamheterna rapporteras detta vidare till förskolechef/rektor, som i sin tur gör en utredning av händelsen. Huvudmannen informeras via verksamhetschef. Efter genomförd utredning ansvarar förskolechef/rektor för att tydliggöra vilka åtgärder som vidtas för att kränkningen inte ska upprepas.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 7 december 2016