Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Barn- och elevhälsaBarn- och elevhälsan i Lycksele Kommun är en sammanhållen verksamhet som omfattar alla barn och elever från förskola till gymnasiet. Medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser ingår enligt skollagens krav. Sedan ett antal år tillbaka finns också en logopedkompetens inom Barn- och elevhälsan i Lycksele Kommun.

Barn- och elevhälsans arbete ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och i nära samarbete med pedagogerna ska barnen/elevernas utveckling mot utbildningens mål stödjas. Ett salutogent förhållningssätt, d.v.s. att se och utgå från styrkor och möjligheter för barn/eleverna. Tidiga insatser prioriteras, d.v.s. barns behov av stöd ska uppmärksammas redan i förskolan, men det handlar också om att vidta åtgärder i ett tidigt skede när behov av stöd uppstår.

En grundläggande utgångspunkt för barn- och elevhälsan och alla som arbetar i förskola och skola, är ansvaret att skapa goda relationer med barn/elever och vårdnadshavare. Allt samarbete för att främja barnens/elevernas lärande och utveckling ska präglas av höga förväntningar på barns/elevers förmåga, samt en autentisk vilja och förmåga att skapa och behålla goda relationer.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 19 december 2016